اعلان ها
پاک سازی همه

شکایات

شکایات
پست ها
موضوعات

سرور دزد و پلیس سمپ

تمام شکایات از سوء استفاده ادمین ها تا گزارش چیت بازیکن ها در این قسمت قرار میگیرد.

2
1

سرور های کالاف دیوتی 4

شما میتوانید اعتراضات خود نسبت به سوء استفاده ادمین ها و گزارش از چیتر ها را در این انجمن با ادمین ها به اشتراک بگذارید.

2
1

اشتراک گذاری: